Personajes

Er Zelu
Er Sordo
La EmoEr "Yo No Tomo Esteroides" Er "Ni Yo Tampoco"